dividerگچ ساختمانی سوما پولیمر
گچ ساختمانی سوما پولیمر
گچ ساختمانی سوما پولیمر

گچ ساختمانی با فرمول شیمیایی  H2O 1/2 CaSO4 از مواد چسباننده ساختمانی (چسباننده هوایی) است که در صورت خالص بودن سفیدرنگ است.گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ، در دمای کم (حدود ۱۸۰ درجه سلسیوس در شرایط آزمایشگاهی)، به دست می آید.گچ گیپتون یا اندود گچ ساختمانی برای اندودکاری با سختی سطحی اصلاح شده، اندود گچ ساختمانی است. که به ویژه برای برآورده شدن الزامات اندودکاری با سختی سطحی اصلاح طراحی می شود. کاربرد این نوع گچ در پوشش های سطوح بتنی است. مقدار گچ مورد استفاده در این نوع اندود حداقل ۵۰ درصد است. گچ گیپتون در دسته گ – ۷ اندودهای گچی آماده مطابق استاندارد ۱-۱۲۰۱۵ قرار می گیرد.

گچ ساختمانی با فرمول شیمیایی  H2O 1/2 CaSO4 از مواد چسباننده ساختمانی (چسباننده هوایی) است که در صورت خالص بودن سفیدرنگ است.گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ، در دمای کم (حدود ۱۸۰ درجه سلسیوس در شرایط آزمایشگاهی)، به دست می آید.گچ گیپتون یا اندود گچ ساختمانی برای اندودکاری با سختی سطحی اصلاح شده، اندود گچ ساختمانی است. که به ویژه برای برآورده شدن الزامات اندودکاری با سختی سطحی اصلاح طراحی می شود. کاربرد این نوع گچ در پوشش های سطوح بتنی است. مقدار گچ مورد استفاده در این نوع اندود حداقل ۵۰ درصد است. گچ گیپتون در دسته گ – ۷ اندودهای گچی آماده مطابق استاندارد ۱-۱۲۰۱۵ قرار می گیرد.

گچ ساختمانی با فرمول شیمیایی  H2O 1/2 CaSO4 از مواد چسباننده ساختمانی (چسباننده هوایی) است که در صورت خالص بودن سفیدرنگ است.گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ، در دمای کم (حدود ۱۸۰ درجه سلسیوس در شرایط آزمایشگاهی)، به دست می آید.گچ گیپتون یا اندود گچ ساختمانی برای اندودکاری با سختی سطحی اصلاح شده، اندود گچ ساختمانی است. که به ویژه برای برآورده شدن الزامات اندودکاری با سختی سطحی اصلاح طراحی می شود. کاربرد این نوع گچ در پوشش های سطوح بتنی است. مقدار گچ مورد استفاده در این نوع اندود حداقل ۵۰ درصد است. گچ گیپتون در دسته گ – ۷ اندودهای گچی آماده مطابق استاندارد ۱-۱۲۰۱۵ قرار می گیرد.

گچ ساختمانی با فرمول شیمیایی  H2O 1/2 CaSO4 از مواد چسباننده ساختمانی (چسباننده هوایی) است که در صورت خالص بودن سفیدرنگ است.گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ، در دمای کم (حدود ۱۸۰ درجه سلسیوس در شرایط آزمایشگاهی)، به دست می آید.گچ گیپتون یا اندود گچ ساختمانی برای اندودکاری با سختی سطحی اصلاح شده، اندود گچ ساختمانی است. که به ویژه برای برآورده شدن الزامات اندودکاری با سختی سطحی اصلاح طراحی می شود. کاربرد این نوع گچ در پوشش های سطوح بتنی است. مقدار گچ مورد استفاده در این نوع اندود حداقل ۵۰ درصد است. گچ گیپتون در دسته گ – ۷ اندودهای گچی آماده مطابق استاندارد ۱-۱۲۰۱۵ قرار می گیرد.

سوما پولیمر
عضویت در خبرنامه
© تمامی حقوق برای شرکت سوما پولیمر محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک